Ανάλυση SWOT 101 | Τι είναι η ανάλυση SWOT;

0
Ανάλυση SWOT 101 | Τι είναι η ανάλυση SWOT;

Η ανάλυση SWOT είναι ένα πλαίσιο που χρησιμοποιείται συνήθως στο στρατηγικό σχεδιασμό για την αξιολόγηση των δυνατών σημείων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών μιας εταιρείας. Εντοπίζοντας αυτούς τους παράγοντες, μια εταιρεία μπορεί να κατανοήσει καλύτερα την τρέχουσα θέση της και τους εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τις μελλοντικές της επιδόσεις.

Μια ανάλυση SWOT συνήθως περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 1. Προσδιορίστε τα δυνατά σημεία της εταιρείας, όπως η μοναδική πρόταση αξίας, η φήμη της επωνυμίας ή η ιδιόκτητη τεχνολογία της.
 2. Προσδιορίστε τις αδυναμίες της εταιρείας, όπως τους περιορισμένους πόρους της, την έλλειψη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ή την κακή οικονομική απόδοση.
 3. Προσδιορίστε τις εξωτερικές ευκαιρίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί η εταιρεία, όπως μια αναπτυσσόμενη αγορά, νέα τεχνολογία ή μια αλλαγή στις προτιμήσεις των καταναλωτών.
 4. Προσδιορίστε τις εξωτερικές απειλές που μπορεί να αντιμετωπίσει η εταιρεία, όπως νέους ανταγωνιστές, αλλαγές στους κανονισμούς ή οικονομική ύφεση.

Ο σκοπός μιας ανάλυσης SWOT είναι να αξιολογήσει τη θέση μιας εταιρείας στην αγορά και να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων της. Συνήθως χρησιμοποιείται ως εργαλείο καταιγισμού ιδεών, με στόχο τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων που θα επηρεάσουν την επιτυχία μιας επιχείρησης ή ενός έργου.

Μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση SWOT, η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει για να αναπτύξει ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης για να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες της, να αξιοποιήσει τα δυνατά της σημεία, να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες και να προστατευτεί από απειλές.

Διαβάστε επίσης:

 1. Πρόταση αξίας
 2. Ερευνα αγοράς
 3. Τμηματοποίηση πελατών

Συστατικά της Ανάλυσης SWOT

 1. Εσωτερικές δυνάμεις και αδυναμίες
 2. Εξωτερικές ευκαιρίες και απειλές

Εσωτερικές δυνάμεις και αδυναμίες

Τα εσωτερικά δυνατά και αδύνατα σημεία σε μια ανάλυση SWOT αναφέρονται στα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες μιας επιχείρησης που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Παραδείγματα εσωτερικών δυνατοτήτων περιλαμβάνουν:

 • Ισχυρή φήμη μάρκας
 • Έμπειρο και καταρτισμένο εργατικό δυναμικό
 • Αποτελεσματικές λειτουργίες
 • Ισχυρή οικονομική θέση
 • Ιδιόκτητη τεχνολογία ή κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προϊόντα

Παραδείγματα εσωτερικών αδυναμιών περιλαμβάνουν:

 • Έλλειψη αναγνώρισης της μάρκας
 • Υψηλό ποσοστό εναλλαγής εργαζομένων
 • Αναποτελεσματικές διαδικασίες
 • Αδύναμη οικονομική θέση
 • Εξάρτηση από μικρό αριθμό βασικών πελατών ή προμηθευτών

Εξωτερικές ευκαιρίες και απειλές

Οι εξωτερικές ευκαιρίες και απειλές σε μια ανάλυση SWOT αναφέρονται σε εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την επιχείρηση και είναι εκτός του ελέγχου της. Παραδείγματα εξωτερικών ευκαιριών περιλαμβάνουν:

 • Μια αναπτυσσόμενη αγορά για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας
 • Χαλάρωση των κανονισμών στον κλάδο
 • Πρόοδοι στην τεχνολογία που μπορεί να αξιοποιήσει η επιχείρηση
 • Νέες συνεργασίες ή συνεργασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη

Παραδείγματα εξωτερικών απειλών περιλαμβάνουν:

 • Αυξημένος ανταγωνισμός στον κλάδο
 • Οικονομικές πτώσεις
 • Αλλαγές στις προτιμήσεις ή τη συμπεριφορά των πελατών
 • Πολιτικές ή νομικές αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν την επιχείρηση
 • Φυσικές καταστροφές ή άλλα απρόβλεπτα γεγονότα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ίδιοι παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν και ευκαιρίες και απειλές ανάλογα με τη στρατηγική θέση της εταιρείας και την ετοιμότητα της εταιρείας να τους εκμεταλλευτεί ή να τους μετριάσει.

Διεξαγωγή ανάλυσης SWOT

Οδηγός βήμα προς βήμα για τη διεξαγωγή ανάλυσης SWOT

Ακολουθούν τα βασικά βήματα για τη διεξαγωγή μιας ανάλυσης SWOT:

 1. Καθορίστε τον στόχο της ανάλυσης. Δηλώστε ξεκάθαρα ποιος είναι ο σκοπός της ανάλυσης και ποιες αποφάσεις ή ενέργειες θα ενημερώσει.
 2. Προσδιορίστε τα εσωτερικά δυνατά και αδύνατα σημεία της εταιρείας. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν παράγοντες όπως οι πόροι, οι δυνατότητες και η φήμη της εταιρείας.
 3. Προσδιορίστε τις εξωτερικές ευκαιρίες και απειλές που αντιμετωπίζει η εταιρεία. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν παράγοντες όπως οι τάσεις της αγοράς, οι οικονομικές συνθήκες και οι ενέργειες των ανταγωνιστών.
 4. Οργανώστε τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στα βήματα 2 και 3 σε έναν πίνακα SWOT. Αυτό θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε οπτικά μοτίβα και συνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών παραγόντων.
 5. Αξιολογήστε τη μήτρα SWOT για να εντοπίσετε τις πιο σημαντικές ευκαιρίες και απειλές που αντιμετωπίζει η εταιρεία και να καθορίσετε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δυνατά και αδύναμα σημεία της εταιρείας για την αντιμετώπισή τους.
 6. Προσδιορίστε συγκεκριμένες ενέργειες που μπορούν να αναληφθούν για την αντιμετώπιση των πιο σημαντικών ευκαιριών και απειλών και αναπτύξτε ένα σχέδιο για την υλοποίησή τους.
 7. Εξετάζετε συνεχώς τον πίνακα SWOT και τον αναθεωρείτε όπως χρειάζεται καθώς η κατάσταση αλλάζει στο επιχειρηματικό περιβάλλον
 8. Επαναλάβετε την ανάλυση περιοδικά για να βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία εκμεταλλεύεται πλήρως τις νέες ευκαιρίες και αντιμετωπίζει τυχόν νέες απειλές που μπορεί να έχουν προκύψει.

Δείγμα μήτρας SWOT για μια επωνυμία ηλεκτρονικού εμπορίου

Αφού ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα, ο πίνακας SWOT θα πρέπει να μοιάζει κάπως έτσι.

Δυνατά σημεία Αδυναμίες
Εσωτερικοί Παράγοντες Ισχυρή αναγνώριση και φήμη μάρκας Υψηλός ανταγωνισμός στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου
Μεγάλη ποικιλία προϊόντων διαθέσιμη Εξάρτηση από τρίτα κέντρα εκπλήρωσης
Βολική και φιλική προς τον χρήστη ιστότοπο Περιορισμένος έλεγχος στην τιμολόγηση των προϊόντων
Γρήγορη και αξιόπιστη αποστολή Πιθανά προβλήματα με τη διαχείριση αποθεμάτων
Ευκαιρίες Απειλές
Εξωτερικοί παράγοντες Επέκταση σε νέες αγορές Οικονομικές πτώσεις ή ύφεση
Προσφέροντας πιο εξατομικευμένα ή εξατομικευμένα προϊόντα Αλλαγές στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών
Αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το μάρκετινγκ επιρροής για την προσέγγιση νέων πελατών Δυνατότητα αυξημένης ρύθμισης των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου
Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και δυνατοτήτων για τον ιστότοπο Απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και πιθανές παραβιάσεις δεδομένων

Διαβάστε επίσης:

 1. Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο;
 2. Predictive Analytics
 3. Αποθήκευση Δεδομένων

7 συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές για τη διεξαγωγή μιας αποτελεσματικής ανάλυσης SWOT

 1. Συμμετάσχετε μια διαφορετική ομάδα ενδιαφερομένων: Είναι σημαντικό να λαμβάνετε πληροφορίες από διάφορες οπτικές γωνίες, καθώς διαφορετικοί άνθρωποι θα έχουν διαφορετικές ιδέες και απόψεις για την επιχείρηση ή το έργο.
 2. Να είστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί: Είναι σημαντικό να είστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί όταν αξιολογείτε τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές. Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία της ανάλυσης.
 3. Εστίαση στο παρόν και το μέλλον: Η ανάλυση SWOT θα πρέπει να επικεντρώνεται στο παρόν και στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Αυτό θα βοηθήσει στον εντοπισμό περιοχών για βελτίωση και ευκαιριών για ανάπτυξη.
 4. Προτεραιότητα των παραγόντων: Μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση SWOT, ιεραρχήστε τους παράγοντες με σειρά σπουδαιότητας. Αυτό θα βοηθήσει στην εστίαση των προσπαθειών στους τομείς που θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην επιχείρηση ή το έργο.
 5. Χρησιμοποιήστε την ανάλυση για να ενημερώσετε τη λήψη αποφάσεων: Η ανάλυση SWOT είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την ενημέρωση για τη λήψη αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που συλλέγονται για να εντοπίσετε τομείς προς βελτίωση, να θέσετε στόχους και να αναπτύξετε στρατηγικές για την επίτευξή τους.
 6. Ενημερώνετε τακτικά: Η ανάλυση SWOT είναι ένα ζωντανό έγγραφο, ενημερώνεται τακτικά ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στην αγορά, εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εταιρεία.
 7. Χρησιμοποιήστε το ως βάση για περαιτέρω ενέργειες: Τέλος, μια ανάλυση SWOT είναι χρήσιμη μόνο εάν χρησιμοποιείται για να ενημερώσει τα επόμενα βήματα. Προσδιορίστε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες, οι απειλές και να αξιοποιηθούν τα δυνατά σημεία και οι ευκαιρίες.

Διαβάστε επίσης:

 1. Πλατφόρμα δεδομένων πελατών
 2. Μάρκετινγκ με γνώμονα τα δεδομένα

6 κοινά λάθη που πρέπει να αποφύγετε στην ανάλυση SWOT

Κατά τη διεξαγωγή μιας ανάλυσης SWOT (Δυνατά σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές), είναι σημαντικό να αποφεύγονται πολλά κοινά λάθη. Αυτά περιλαμβάνουν:

 1. Σύγχυση SWOT με στόχο ή στρατηγική: Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο για τον εντοπισμό και την κατανόηση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων μιας εταιρείας που μπορεί να επηρεάσουν την επιτυχία της, όχι ένας στόχος ή μια στρατηγική από μόνη της.
 2. Δεν είστε αρκετά συγκεκριμένοι: Αποφύγετε τη χρήση γενικής ή αόριστης γλώσσας στην ανάλυσή σας. Αντίθετα, γίνετε συγκεκριμένοι και χρησιμοποιήστε συγκεκριμένα παραδείγματα για να υποστηρίξετε τις απόψεις σας.
 3. Δεν εμπλέκονται τα σωστά άτομα: Φροντίστε να εμπλέκετε άτομα από διαφορετικά τμήματα και επίπεδα εντός του οργανισμού στην ανάλυση, καθώς μπορεί να έχουν διαφορετικές προοπτικές και ιδέες να προσφέρουν.
 4. Εστίαση υπερβολικά σε μία πτυχή: Μια ανάλυση SWOT πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους τέσσερις παράγοντες, όχι μόνο έναν ή δύο.
 5. Δεν ενημερώνεται τακτικά: Μια ανάλυση SWOT δεν θα πρέπει να είναι μια μοναδική περίπτωση, αλλά θα πρέπει να επανεξετάζεται και να ενημερώνεται τακτικά ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον.
 6. Παράβλεψη ή απόρριψη αρνητικών σημείων: Η ανάλυση SWOT προορίζεται να είναι ολοκληρωμένη και να καλύπτει τόσο θετικές όσο και αρνητικές πτυχές της εταιρείας ή του έργου. Η αποφυγή ή η απόρριψη των αρνητικών μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή αξιολόγηση.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ανάλυση SWOT για την ενημέρωση και την υποστήριξη των προσπαθειών στρατηγικού σχεδιασμού;

Μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση SWOT, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν για να ενημερώσει και να υποστηρίξει τις προσπάθειες στρατηγικού σχεδιασμού της. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να εντοπίσει μια νέα ευκαιρία να επεκταθεί σε μια αναπτυσσόμενη αγορά, αλλά επίσης να γνωρίζει μια πιθανή απειλή από νέους ανταγωνιστές που εισέρχονται στην αγορά. Για να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία κατά την αντιμετώπιση της απειλής, η εταιρεία μπορεί να αναπτύξει μια στρατηγική για να διαφοροποιήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της μέσω μοναδικής πρότασης αξίας, χτίζοντας μια ισχυρή φήμη επωνυμίας ή επενδύοντας σε αποκλειστική τεχνολογία.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα για το πώς οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ανάλυση SWOT:

Επιχείρηση Δυνατά σημεία Αδυναμίες Ευκαιρίες Απειλές
Εστιατόριο Φήμη από τοπικές πηγές, βιολογικά συστατικά Αδύναμη διαδικτυακή παρουσία Αυξανόμενη δημοτικότητα της φυτικής διατροφής Νέο εστιατόριο στην περιοχή με παρόμοια κουζίνα
μόδα ηλεκτρονικού εμπορίου Γρήγορη παράδοση, δωρεάν επιστροφές Αδύναμη παρουσία στο κινητό Αυξανόμενο ενδιαφέρον για βιώσιμες επιλογές ένδυσης Αυξανόμενος ανταγωνισμός από άλλα καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου μόδας
Ηλιακά πάνελ Πάνελ υψηλής απόδοσης, αποκλειστική τεχνολογία Περιορισμένη αναγνώριση επωνυμίας, δίκτυο διανομής Αυξανόμενη ζήτηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κρατικά κίνητρα Έντονος ανταγωνισμός, διακυμάνσεις στο κόστος των πρώτων υλών
Εταιρεία λιανικής Μεγάλη ποικιλία προϊόντων, βολικές τοποθεσίες Υψηλό λειτουργικό κόστος, περιορισμένη διαδικτυακή παρουσία Αυξανόμενη δημοτικότητα των ηλεκτρονικών αγορών, νέα επέκταση της αγοράς Αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλαγές στα πρότυπα καταναλωτικών δαπανών λόγω ύφεσης
Πάροχος υγειονομικής περίθαλψης Άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό, τεχνολογία αιχμής Υψηλό κόστος, μεγάλος χρόνος αναμονής Γήρανση πληθυσμού, αυξανόμενη ζήτηση για τηλεϊατρική Αλλαγές στους κανονισμούς υγειονομικής περίθαλψης, είσοδος νέων ανταγωνιστών στην αγορά
Εταιρεία τεχνολογίας Ιδιόκτητη τεχνολογία, ειδικοί μηχανικοί Έλλειψη διαφορετικού χαρτοφυλακίου προϊόντων, καμία διεθνής πώληση Επέκταση σε νέες βιομηχανίες, η εικονική πραγματικότητα γίνεται mainstream Ανταγωνιστές με περισσότερους πόρους, διαφωνίες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάλυση SWOT θα πρέπει να αναθεωρείται περιοδικά καθώς οι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες της εταιρείας και του κλάδου είναι δυναμικοί, επομένως η ανάλυση θα πρέπει να ενημερώνεται όσο συχνά χρειάζεται.

συμπέρασμα

Η ανάλυση SWOT δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μεμονωμένα αλλά μάλλον ως μέρος μιας διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού που περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών, την ανάλυση δεδομένων, τον εντοπισμό βασικών θεμάτων και τάσεων, τον καθορισμό στόχων και στόχων, την ανάπτυξη σχεδίων δράσης και τη μέτρηση της προόδου. Επιπλέον, είναι σημαντικό να ενημερώνεστε συχνά καθώς το περιβάλλον είναι δυναμικό, η ανάλυση SWOT θα βοηθήσει τον οργανισμό να κατανοήσει πώς να ανταποκριθεί καλύτερα σε αυτές τις αλλαγές και να παραμείνει ανταγωνιστικός.

Για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται σε μια ανάλυση SWOT χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, οι οργανισμοί θα πρέπει επίσης να εμπλέκουν βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς και φορείς λήψης αποφάσεων στη διαδικασία και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να ενημερώσουν και να καθοδηγήσουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών και ενεργειών που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και αξιοποιούν τις ευκαιρίες που εντοπίστηκαν.

Schreibe einen Kommentar